สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการ การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและ บริการ(Link Local Love) ประจำปีการศึกษา 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 17/10/2563 23:41:43     ที่มา : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 13

กลุ่มข่าวสาร :

[17.10.63] สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการ การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและ บริการ(Link Local Love) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างรายวิชา ธท430 สัมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และรายวิชา ธท331 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ตามมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีรพล ทองมา เป็นประธานในการให้โอวาทและ กล่าวเปิดพิธี พร้อมกันนั้นได้รับเกียรติจาก คุณเอกฉัตร กันหอม และคุณทักษนันท์ แขมหอม เป็นวิทยากรให้การบรรยายให้ความรู้  ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด